[Newver] Nhất Niệm Nhân Gian•Nhất Tái Bách Vị•Ma Đạo•Thiên Quan•Hệ Thống•Phá Lang•Husky•Đồng ca 43PKhúc: Nhất Niệm Nhân Gian |一念人间 Nguyên khúc: Nhất Tái Bách Vị | 一载百味 Lời: Vô Bỉ | 无比 Nhạc: Triều Tịch-tide | 潮汐-tide Biên khúc/ downmix: GMN …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *