Lập báo cáo thường niên – Annual report | hồ sơ quyết toán thuếBáo cáo thường niên (annual report) là báo cáo của các giám đốc công ty trước cổ đông, bản sao bản tổng kết tài sản của công ty, bản kết toán tóm tắt về tài chính và những thông tin khác mà theo luật, các giám đốc phải công khai hoá với cổ đông.
Bản sao bản báo cáo hàng năm đươc gửi cho tất cả các cổ đông trước khi diễn ra đại hội cổ đông của công ty.
#Trần_Tuấn #CleverCFO #CFO #Annual_report, hồ sơ quyết toán thuế

Xem thêm các video Hành Chính và Dịch Vụ:https://epicentreconcerts.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

4 Comments

  1. Cả nhà có thể tải mẫu báo cáo thường niên của Unilever (Tiếng Anh) tại: http://gon.vn/annual-report-unilever và mẫu báo cáo thường niên (Tiếng Việt) của Vinamilk tại: http://gon.vn/annual-report-vinamilk

  2. quyensanesttourist@gmail.com

  3. Quá lâu cho một nhân vật lớn không xuất hiện với đồng bào. Mừng rơi nước mắt được gặp lại Idol!

  4. lamhienanh263@gmail.com . Đã share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *