Hành Chính và Dịch Vụ

Lập báo cáo thường niên – Annual report | hồ sơ quyết toán thuếBáo cáo thường niên (annual report) là báo cáo của các giám đốc công ty trước cổ đông, bản sao bản tổng kết tài sản của công ty, bản kết toán tóm tắt về tài chính và những thông tin khác mà theo luật, các giám đốc phải công khai hoá với cổ đông.

Bản sao bản báo cáo hàng năm đươc gửi cho tất cả các cổ đông trước khi diễn ra đại hội cổ đông của công ty.

#Trần_Tuấn #CleverCFO #CFO #Annual_report, hồ sơ quyết toán thuế

Xem thêm các video Hành Chính và Dịch Vụ:https://epicentreconcerts.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

4 Comments

  1. CleverCFO Education Tháng Mười Hai 4, 2019
  2. Noidauroicungsenguoi! Tháng Mười Hai 4, 2019
  3. Thanh Hiền Bùi Tháng Mười Hai 4, 2019
  4. Tam Le Tháng Mười Hai 4, 2019

Join The Discussion