Khúc: Nhất Niệm Nhân Gian |一念人间 Nguyên khúc: Nhất Tái Bách Vị | 一载百味 Lời: Vô Bỉ | 无比 Nhạc: Triều Tịch-tide | 潮汐-tide Biên khúc/ downmix: GMN … Nguồn: https://epicentreconcerts.org/ Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Not just a talent in acting. But, in singing as well. Their voices are like angels LeeMinHo KimGoEun TheKingEternalMonarch. Nguồn: https://epicentreconcerts.org/ Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/