បង ខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ និយាយរឿងប្រៃសនីយ៍ស្រុកខ្មែរ និងរឿងបាន ស្រីមុំ និងកូវិដ វាយស្គ វាយប៉ោត១ថ្ងៃ៥ដង១. រឿងប្រៃសនីយ៍ស្រុកខ្មែរ ២.. មិនប្តឹងរដ្ឋ តែសុំលីកាដូ ជួយប្តឹង ក្រោយ បាន ស្រីមុំ ដកតំណែង។ ៣.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *