ជួន កក្កដា/វគ្គ៣៦/ទេសនាខែ៦​ ឆ្នាំ២០១១ June Dharma talk 2011 by Choun kakada CKDSubscribe to my channel to get a new video and set notification! New video 1. វគ្គ០២# សាសនាគឺជាអ្វី ?/ ជួន កក្កដា …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

6 Comments

  1. សាធុ សាធុ សាធុ💧💧💧🙏🙏🙏

  2. ទូរសព្ទសេវាមិនដើរ

  3. ទូរសព្ទសេវាមិនដើរ

  4. សាធុ​ សាធុ​ សាធុ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *