සුද්දි | Suddi Saman Lenin | Rohana Kelum Sirisooriya Lyrics | Amith liyanage Musicසුද්දි #Suddi සුද්දි මහබඹු අනඟව මවපු ඉනාවේ රන් කෙඳි වෑහෙයි කියඹු ලතාවේ ගිලි ඡවි කළණිය ශ්වේත ගුලාවේ පැහැසර …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *